Cwrs wyth wythnos Lleihau Straen wedi'i seilio ar Ymwybyddiaeth

Does gennych ddim i’w golli. Mae’r cwrs yn eich cynorthwyo i ail-ddarganfod y person cain oddi fewn.
— Michelle, meddyg

Y cwrs wyth wythnos hwn yw'r ffordd fwyaf poblogaidd trwy'r byd o ddysgu ymwybyddiaeth. Mae'r gyfres hon o wyth gwers wedi'i strwythuro'n dda ac yn addas ar gyfer bawb. Bydd y mynychwyr yn dyfnhau eu dealltwriaeth o ymwybyddiaeth mewn grŵp cefnogol gyda phobl eraill.

Mae'r cwrs 8 wythnos yn ffordd ddelfrydol o deimlo manteision ymwybyddiaeth ac i gynyddu lles ac ansawdd eich bywyd yn sylweddol.

Mae’r cwrs ymwybyddiaeth wedi cynnig gobaith i mi a golwg newydd ar fywyd.
— Ruth, cyfarwyddwr cwmni

Nosweithiau rhagarweiniol rhad ac am ddim

Cyn pob cwrs 8 wythnos rydym yn cynnig noson ragarweiniol yn rhad ac am ddim. Yno gallwch gael blas ar ymwybyddiaeth a bydd cyfle i chi gyfarfod gyda ni. Ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi archebu lle ar y cwrs bydd y noson yn rhoi trosolwg o'r cwrs ac yn rhoi syniad o beth fydd y cwrs yn gallu ei gynnig. Bydd hefyd yn rhoi cyflwyniad cychwynnol o ymarfer ymwybyddiaeth. Os nad ydych wedi archebu lle ar y cwrs bydd y noson ragarweiniol yn rhoi cyfle i ni ateb eich cwestiynau.

Mae’r cwrs wedi rhoi cyfle i mi fyfyrio ar fywyd yn gyffredinol. Mae wedi rhoi cyfle i mi arafu lawr, oedi a bod yn fwy ymwybodol o fy amgylchedd a’m meddyliau. Mae’n 8 wythnos wych!
— Ruth , athrawes wedi ymddeol

Beth i'w ddisgwyl gan y cwrs

Mae pob wythnos yn seiliedig ar thema benodol ac yn cyflwyno gwahanol agweddau ar ymwybyddiaeth. Mae'r strwythur cyffredinol yn bragmatig ac ymarferol, byddwn yn edrych ar sut y gall ymwybyddiaeth ein helpu yn ein bywydau bob dydd. Bydd myfyrdodau dan arweiniad yn defnyddio'r corff a'r anadl i ddod â'r meddwl yn ôl at y presennol ac i'n helpu i ddod yn fwy ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd yn ein profiadau. Mae holi yn agwedd pwysig arall i'r cwrs, mae'r holi yn cynnwys deialog rhwng yr athro a'r mynychwr. Byddwn yn defnyddio holi ysgafn i archwilio ein profiadau'n ddyfnach. Trwy gydol y cwrs rydym yn pwysleisio pa mor bwysig yw bod yn gyfforddus a gofalu am ein hunain. Dim ond mewn gweithgareddau yr ydych yn teilmo sydd o fewn eich gallu y byddwch yn cymryd rhan ynddynt.

Mae’n gwrs ardderchog. Rydym yn gwneud cymaint ar awtobeilot. Helpodd hyn i mi sylweddoli beth sy’n digwydd mewn gwirionedd. Diolch yn fawr iawn i’r ddwy ohonoch.
— Claire, perchennog gwesty bach
Ni fyddai gennyf unrhyw bryderon yn cymeradwyo’r cwrs i’m cleifion sy’n cael trafferthion gydag effaith straen yn eu bywydau. Mae’r cwrs wedi’i saernio mewn modd proffesiynol i fod o les i bobl.
— Anja, osteopath

Y grŵp fel rhan o'r cwrs

Maint arferol y grŵp yw 10-20 o bobl. Mae gweithio gyda'n gilydd mewn grŵp yn bwysig gan ein bod i gyd yn gallu cefnogi ein gilydd i ddysgu mewn man diogel a chyfrinachol. Gall hyn fod yn help i sylweddoli nad ydym ar ben ein hunain yn ein brwydrau a gall hefyd ein hysbrydoli i rannu gydag eraill sut yr ydym yn integreiddio arferion ymwybyddiaeth yn ein bywydau. I rai pobl gall bod mewn grŵp o'r maint hwn fod yn heriol, yn enwedig ar y dechrau. Er bod elfen o waith pâr a gwaith grŵp, mae pob agwedd o'r cwrs yn ddewisol ac nid oes unrhyw orfodaeth i rannu gyda'r grŵp. Os yw bod mewn grŵp yn her fawr, yna efallai y byddai'n werth ystyried yr opsiwn o wneud y cwrs wyneb yn wyneb, un i un. Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am hyn.

Roedd y trafodaethau yn ddefnyddiol iawn. Roedd yn ddiddorol clywed ymateb pobl eraill. Rhoddodd ddimensiwn ychwanegol i’r cwrs. Roedd y cyfnodau tawel yn ddefnyddiol hefyd . Roedd llai i dynnu fy sylw a mwy o gyfle i’r cyfan ‘ suddo i mewn’. Roedd yn rhoi llonyddwch i mi.

Yr wyf yn meddwl bod dysgu i brofi gwirionedd y corff yn ddefnyddiol iawn. Mae’n rhoi angor i mi afael ynddo pan fydd anawsterau bywyd yn bygwth fy moddi.
— Anne, bydwraig wedi ymddeol

Iaith

Ar hyn o bryd mae ein cyrsiau yn cael eu cynnal yn Saesneg. Rydym bob amser yn anelu at roi'r cynnig i'r mynychwyr wneud y gwaith pâr yn Gymraeg os ydynt yn dymuno, fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar gyfansoddiad y grŵp.
 

Mae’r cwrs wirioneddol wedi fy nghynorthwyo i newid cyfeiriad fy mywyd. Mae o wedi caniatau i mi oedi a chael y gofod i anadlu ac i gychwyn byw fy mywyd i’r eitha.
— Bev, arlunydd

Diwrnod ymarfer trwy'r dydd

Bydd Sesiwn Dydd cael ei gynnal yn yr ail hanner y cwrs ac mae'n gyfle gwych i ddyfnhau a chyfoethogi ein harferion ymwybyddiaeth. Rydym yn annog pawb sy'n cymryd rhan i ddod os gallant. Byddwn yn rhoi arweiniad i holl arferion gwahanol y cwrs a byddwn yn cyflwyno rhai arferion newydd hefyd. Byddwn ar gael i siarad ag unrhyw un yn ystod y dydd. Ond fel arall bydd y diwrnod yn cael ei gynnal mewn tawelwch hyd yr awr olaf pan fydd cyfle i chi rannu unrhyw beth am y diwrnod. Dylech gyrraedd mewn da bryd i ddechrau am 9:45 a dewch â phecyn bwyd i ginio. 
 

Mae’r cwrs wedi fy nghynorthwyo i dderbyn yr hyn sy’n digwydd yr eiliad hon; i’w brofi. Rwyf wedi dysgu sylwi ar y pethau bach megis yr adar yn trydar, arogl gwair wedi’i dorri a sŵn y glaw yn disgyn.
— Lorraine, therapydd harddwch

Ymrwymiad ac Ymarfer Cartref

Mae arfer ymwybyddiaeth yn ffordd o fod - nid yw'n wybodaeth yr ydych yn ei ddysgu. Felly, mae'n galw am ymrwymiad. Gall y cwrs 8 wythnos fod yn syndod o drwm ac mae'n gofyn am ymarfer dyddiol. Yn gyffredinol, byddwch yn cael eich annog i ymarfer am o leiaf 30 munud y diwrnod ar y rhan fwyaf o ddyddiau yn ystod dau fis y cwrs. Os nad ydych yn gallu gwneud yr ymrwymiad hwn ar hyn o bryd, ac os ydych yn gwybod eich bod yn debygol o golli dau neu fwy o'r sesiynau wythnosol, rydym yn awgrymu eich bod yn gohirio cymryd y cwrs ymwybyddiaeth hyd nes bydd gennych yr amser i ymroddi iddo. Mae hyn er mwyn i chi gael y budd mwyaf o'r cwrs .

Gwnewch yn siŵr eich bod yn neilltuo digon o amser i ymgymryd â’r ymarfer sy’n ofynnol o ddydd i ddydd. Gofynnwch i’ch hun os mai hwn yw’r amser cywir i chi wneud y cwrs. Gan y byddwch yn archwilio eich hun yn drwyadl mae’n bwysig bod yn y sefyllfa emosiynol iawn i wneud y cwrs.
— Sian, cyfrifydd

Beth i ddod i'r dosbarthiadau

Mae'n dda gwisgo dillad llac a chyfforddus. Byddwn yn darparu matiau, clustogau a rhai stolion myfyrdod, ond efallai y byddwch am ddod â'ch mat yoga eich hun a chlustog i wneud eich hun yn fwy cyfforddus. Dewch â blanced i gadw eich hun yn gynnes pan fyddwn yn gorwedd lawr i fyfyrio. Mae pob un o'r ymarferion myfyrdod yn addas i bawb a gellir eu gwneud mewn modd sy'n gyfforddus i chi. Os ydych yn cael problem wrth orwedd, wrth eistedd neu wrth wneud symudiadau ysgafn, yna mae'n bosib addasu'r ymarfer i gyd-fynd â'ch anghenion chi. Rydym yn hapus i roi arweiniad ar hyn.
 

Yn rhyfeddol o ddefnyddiol a goleuedig. Ni fydd yn hawdd i ddechrau ond daw i deimlo’n fwy naturiol.
— Roger, athro wedi ymddeol

Cymorth yn ystod y Cwrs

Bydd yr athrawon ar gael i'r mynychwyr yn ystod y cwrs i ymateb eu cwestiynau neu eu pryderon drwy e-bost neu thros y ffôn (drwy apwyntiad) .

Mae ymgymryd â chwrs o'r math hwn yn cynnig cyfle i chi newid a gall newid fod yn heriol ar adegau. Ystyrir ei bod yn ddoeth bod mewn cyfnod cymharol sefydlog yn eich bywyd wrth wneud y cwrs yn hytrach na cheisio ei wneud yn fuan ar ôl colled neu newid mawr. Mae'r athro yno i gefnogi eich dysgu, fodd bynnag, rydym yn eich annog i ystyried os ydych angen cymorth ychwanegol i gael y mwyaf allan o'r cwrs. Os oes gennych gynghorydd, therapydd neu weithiwr iechyd meddwl mae'n syniad da trafod y cwrs gyda nhw .

Diolch i chi’ch dau yn fawr iawn am fy “ arfau newydd “ ac am y cariad, y gefnogaeth, yr anogaeth a’r gofal a gefais gennych tra’n fy arwain trwy’r profiad gwych hwn. Byddaf yn argymell eich cyrsiau yn y dyfodol i bawb. Ymwybyddiaeth Ofalgar yw’r anrheg gorau y gallwch roi i chi eich hun. Gwnewch y cwrs a gorfoleddwch!
— Carole