Ymwybyddiaeth Un-i-Un

Roedd y cwrs yn ymddangos fel iddo gael ei ysgrifennu gyda fy mywyd i mewn golwg.
— Cynthia, myfyriwr

Rydym yn cynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth un-i-un i unigolion a fyddai'n well ganddynt y dull hwn o ymwneud yn hytrach na bod mewn sefyllfa grŵp. Wrth gwrs, mae llawer o fanteisio i gwrs grŵp 8 wythnos gan y gall fod yn gynhwysydd ar gyfer amgylchedd dysgu cefnogol. Fodd bynnag, i rai pobl, mae’r anfanteision yn gorbwyso'r manteision a chwrs un-i-un cwrs yw'r opsiwn mwyaf priodol.

Gall hyn ddigwydd naill ai wyneb i wyneb neu dros y ffôn. Mae'r cwrs yn cynnwys sesiwn blasu am ddim ac yna 8 sesiwn o hyd at awr a hanner yr un. Mae cost cwrs 8 wythnos un-i-un yn £300 ac mae’n cynnwys cymorth  athro rhwng y sesiynau pe bai angen, CDs o fyfyrdodau sy’n cael eu cyfarwyddo ynghyd â'r llyfr cwrs.

Mae’r cwrs un-i-un yn fuddiol iawn. Mae’n eich galluogi i ofyn cwestiynau ac i fod yn gallu archwilio pob agwedd ar y cwrs. Gallaf ei argymell yn gryf i unrhyw un.
— .Simon, Peiriannydd Gwerthiant

Ymwybyddiaeth Gweithle

Bu’r cwrs yn fuddiol i bob agwedd o’m bywyd ac fel canlyniad rwy’n fwy abl i fod yn agwedd gadarnhaol ym mywyd y rhai dof i gyswllt â nhw.
— Elin, cyfrifydd

Rydym yn hapus iawn i gynnig ymgynghoriad rhad ac am ddim o fewn gweithle, ym mha bynnag leoliad, i drafod darparu sesiynau Ymwybyddiaeth ar gyfer staff. Gallai hyn fod ar ffurf sesiynau galw i mewn neu gwrs 8 wythnos, a gellir addasu y ddau ddull i gyd-fynd ag anghenion penodol y bobl dan sylw.

Mae Ymwybyddiaeth  yn prysur ddod yn adnodd mewn llawer o amgylcheddau gan gynnwys ysbytai, hosbisau, ysgolion, carchardai, cwmnïau mawr a bach a’r Senedd.

Byddwn yn argymell y cwrs i bawb sy’n teimlo dan bwysau
— Eifiona, athrawes


Cysylltwch  i weld sut y gallwn fod o gymorth.

 Yn ol i’r dudalen gartref.