Mariel.jpg

Mariel Jones

Rwyf wedi gweithio mewn gwasanaethau iechyd meddwl ers y 1980au, i ddechrau fel Gweithiwr Cymdeithasol Cymeradwy wedi'i lleoli mewn tīm cymunedol amlddisgyblaeth ac yn fwy diweddar fel seicotherapydd preifat a chwnselydd cynllun cymorth gwaith gydag asiantaeth MEDRA. Rwy'n aelod achrededig o Gymdeithas Cwnselwyr a Seicotherapyddion Prydain.

Yn 2002, dechreuais i ddysgu Therapi Gwybyddol yn Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT) ar gyfer poblogaethau anghinigol ac, yn 2012, fe wnes i ddysgu MBCT ar gyfer y grwpiau dilynol ar yr ymchwil ‘Aros yn Iach ar ôl Iselder’ dan arweiniad yr Athro Mark Williams. Rwyf bellach yn dysgu Lleihau Straen yn seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar/ Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) ar gyfer poblogaethau anghlinigol. Yn fwyaf diweddar, yr wyf wedi bod yn dysgu cyrsiau Ymwybyddiaeth Ofalgar chwech wythnos ac wyth wythnos yn y gweithle ar gyfer staff sefydliadau'r trydydd sector, gwasanaethau statudol a staff y brifysgol. Rwyf hefyd wedi dysgu addasiad o MBSR ar gyfer rhieni plant ag anableddau parhaol.

Rwy'n aelod o dîm hyfforddi  'Y Presennol' sydd wedi'i leoli ym Mhenmaenmawr sy'n darparu hyfforddiant ar gyfer staff ysgolion cynradd ac eraill sy’n gweithio gyda phlant. Mae'r Presennol yn hybu ymagwedd ymwybodol sy'n rhoi cyfle i staff addysg weithio'n feddylgar gyda phlant a chyflwyno arferion ymwybyddiaeth byr yn uniongyrchol gyda'r plant.

Rwy'n gallu dysgu meddwl yn y Gymraeg a'r Saesneg yn dibynnu ar anghenion y grŵp.