Mariel.jpg

Mariel Jones

Rwyf wedi gweithio mewn gwasanaethau iechyd meddwl ers y 1980au, i ddechrau fel Gweithiwr Cymdeithasol Cymeradwy wedi'i leoli mewn tīm cymunedol amlddisgyblaeth ac yn fwy diweddar fel seicotherapydd preifat a cwnselydd cynllun cymorth gwaith gyda asiantaeth MEDRA. Rwy'n aelod achrededig o Gymdeithas Cwnselwyr a Seicotherapyddion Prydain.

Yn 2002, dechreuais i ddysgu ‘Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) ar gyfer poblogaethau clinigol ac, yn 2012, fe wnes i ddysgu MBCT ar gyfer y grwpiau dilynol ar yr ymchwil ‘Aros yn Iach ar ol Iselder’ dan arweiniad Prof Mark Williams. Rwyf bellach yn dysgu Lleihau Straen yn seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar/ Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) ar gyfer poblogaethau anghlinigol. Yn fwyaf diweddar, yr wyf wedi bod yn dysgu cyrsiau Ymwybyddiaeth Ofalgar chwe wythnos ac wyth wythnos yn y gweithle ar gyfer staff sefydliadau'r trydydd sector, gwasanaethau statudol a staff y brifysgol. Rwyf hefyd wedi dysgu addasiad o MBSR ar gyfer rhieni plant ag anableddau parhaol.

Rwy'n aelod o dîm hyfforddi ‘The Present’ 'Y Presennol' sydd wedi'i leoli ym Mhenmaenmawr sy'n darparu hyfforddiant ar gyfer staff ysgolion cynradd ac eraill sy’n gweithio gyda plant. Mae'r Presennol yn hybu ymagwedd ymwybodol sy'n rhoi cyfle i staff addysg weithio'n feddylgar gyda phlant a chyflwyno arferion ymwybyddiaeth fer yn uniongyrchol gyda'r plant.

Rwy'n gallu dysgu meddwl yn y Gymraeg a'r Saesneg yn dibynnu ar anghenion y grŵp.