Ymwybyddiaeth Hunan Drugaredd
[Mindful Self Compassion - MSC]

Gall eiliad o hunan-drugaredd newid eich diwrnod cyfan. Gall cyfres o eiliadau o’r fath newid cwrs eich bywyd
— Dr Chris Germer

Mae Ymwybyddiaeth Hunan Drugaredd/Mindful Self-Compassion [MSC] yn gwrs hyfforddi 9 wythnos sydd wedi'i gynllunio i feithrin y sgil o hunan-drugaredd. Mae wedi’i seilio ar ymchwil wyddonol arloesol Dr Kristin Neff, ac wedi’i integreiddio â phersbectif clinigol Dr Christopher Germer. Mae MSC yn dysgu egwyddorion ac arferion sy'n galluogi cyfranogwyr i ymateb i anawsterau yn eu bywydau gyda charedigrwydd, gofal, dealltwriaeth a chryfder craidd.

 

Tair cydran MSC ydy : hunan-garedigrwydd; ymdeimlad o ddynoliaeth gyffredinol, ac ymwybyddiaeth gytbwys.  Mae caredigrwydd yn agor ein calonnau i ddioddefaint, fel y gallwn wedyn gyflwyno i ni’n hunain yr hyn sydd ei wir angen. Mae’r ymdeimlad o ddynoliaeth gyffredinol yn ein hagor i’r rhynberthynas hanfodol sy’n bodoli, gan chwalu'r ymdeimlad o arwahanrwydd ac unigrwydd sydd mor gyffredin mewn dioddefaint. Mae ymwybyddiaeth yn ein hagor i'r foment bresennol, fel y gallwn dderbyn ein profiad yn rhwyddach a gyda thawelwch meddwl. Gyda'i gilydd maent yn galluogi mynediad at gyflwr o bresenoldeb rhyng-gysylltiol cynnes.

 

Er fod ymwybyddiaeth yn un o elfennau craidd MSC, ac wedi’i ymgorffori oddi fewn i’r cwrs, nid yw’r ymwneud mor gynhwysfawr â’r hyn welir yn y cwrs MBSR 8 wythnos [Mindfulness-Based Stress Reduction] a gall fod o fudd i'r ymgeisydd ddilyn y cwrs hwnnw yn gyntaf. Fodd bynnag, nid yw bellach yn ofyniad i fynychu cwrs MBSR na chwrs Mindfulness-Based Cognitive Therapy [MBCT] neu unrhyw hyfforddiant ymwybyddiaeth arall ymlaen llaw. Er y gall dysgu MSC fod yn agored i unrhyw un, mae sgrinio ymgeiswyr gan yr athro adeg cyflwyno cais i fynychu, yn gymorth i sefydlu addasrwydd ar gyfer y cwrs.

  

Caiff y cwrs ei ddysgu gan Sara Frampton. O fis Mai 2016 bydd Sara hefyd yn cyflwyno cwrs 8 wythnos Ymwybyddiaeth Bwyta – Byw yn Ymwybodol [Mindful Eating - Conscious Living : ME-CL] gyda ffocws ar feithrin y sgiliau a'r ddealltwriaeth sy'n caniatáu i newid ddigwydd mewn perthynas â bwyd, bwyta, y corff, y galon a’r meddwl. Mae cwblhau cwrs Ymwybyddiaeth 8 wythnos yn ofyniad ar gyfer mynychu cwrs ME-CL.

 

Am fwy o fanylion, ac i archebu lle, cysylltwch â Sara ar: 07429700600 neu sarasea@mail.com

In many ways self-compassion is like magic, because it has the power to transform suffering into joy. The metaphor of alchemy has been used to symbolise the spiritual and emotional transformation that is possible when we embrace our pain with concern. When we give ourselves compassion, the tight knot of negative self-judgement starts to dissolve, replaced by a feeling of peaceful, connected acceptance - a sparkling diamond that emerges from the coal. When your heart opens, you immediately feel more connected, alive, present
— Dr Kristin Neff